Budowa czasu warunkowo-
przypuszczającego złożonego

    1. Budowa ogólnie

    Czas condicional compuesto z założenia jest czasem przypuszczającym złożonym używanym w zdaniach warunkowych trzeciego stopnia,  jednak wyraża on również prawdopodobieństwo w przeszłości zamkniętej (z naciskiem na uprzedniość, dokonalność). W mowie zależnej wprowadzonej czasem przeszłym zamkniętym desygnuje również akcję przyszłą uprzednią (zakończoną) wobec innej akcji przyszłej. Wyjaśnienie nastąpi w części dotyczącej zastosowania... 
       Jest to czas złożony i  składa się z dwóch komponentów. Pierwszą składową jest czasownik posiłkowy HABER (odpowiednik angielskiego HAVE) odmieniony w czasie CONDICIONAL SIMPLE. Drugą składową stanowi tzw. PARTICIPIO PASADO (imiesłów przymiotnikowy bierny lub przeszły) czasownika będącego nośnikiem sensu (właściwego czasownika). Proszę spojrzeć na schemat:


HABLAR

habría
habrías
habría                                   +   hablado
habríamos
habríais
habrían
    Między czasownikiem posiłkowym a formą participio pasado nie może pojawić się żadne słowo.
     Spójrzmy na poniższy przykład:

No pudo hacer nada porque ya se habrian  [tutaj nie może pojawić się żadne słowo] marchado, supongo. 

(Nic nie mógł zrobić, bowiem oni już prawdopodobnie sobie poszli). 

    2. Czasownik posiłkowy HABER

    Czasownik posiłkowy HABER jest odpowiednikiem angielskiego czasownika HAVE. Oba wywodzą się z tego samego łacińskiego słowa o znaczeniu „mieć”. Podczas gdy angielskie HAVE zachowało owo znaczenie po dziś dzień, to hiszpańskie HABER zatraciło je w toku ewolucji języka i stanowi dziś głównie czasownik posiłkowy do tworzenia czasów złożonych. 

    3. PARTICIPIO PASADO czyli imiesłów przymiotnikowy

Imiesłów przymiotnikowy może mieć formę nieregularną, jak również może występować pod dwiema postaciami: w formie regularnej i nieregularnej.
Oto zestaw imiesłowów przymiotnikowych występujących prawie wyłącznie w formie nieregularnej:
Pełna lista nieregularnych imiesłowów przymiotnikowych znajduje się w NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU. Więcej o imiesłowie nieregularnym przeczytają Państwo TUTAJ
Budowa czasu warunkowo-
przypuszczającego złożonego

    4. Zastosowanie czasu CONDICIONAL COMPUESTO

    Czas condicional compuesto z założenia jest czasem przypuszczającym złożonym używanym w zdaniach warunkowych trzeciego stopnia, jednak wyraża on również prawdopodobieństwo w przeszłości zamkniętej (z naciskiem na uprzedniość, dokonalność). W mowie zależnej wprowadzonej czasem przeszłym zamkniętym desygnuje również akcję przyszłą uprzednią (zakończoną) wobec innej akcji przyszłej. 
     Czasu tego używamy w:
- zdaniach złożonych przypuszczających, czyli w tzw. zdaniach warunkowych trzeciego stopnia, wyrażających hipotetyczne założenia niedające się już zrealizować: 

Si ese tío por aquel entonces hubiera tenido mucho dinero, 
me habría casado con él. 
(Gdyby ten facet miał wtedy dużo pieniędzy, wyszłabym wówczas za niego / byłabym za niego wyszła.)

Si mi padre aquella semana se hubiera puesto enfermo, 
le habría llevado al médico.
(Gdyby mój ojciec w tamtym tygodniu rozchorował się był się rozchorował,  zabrałabym / byłabym go zabrała do lekarza.)


    W tego typu zdaniach złożonych, czas condicional compuesto pojawia się w części nadrzędnej, natomiast część podrzędna (wprowadzana zazwyczaj spójnikiem si) zaopatrzona jest w czas PLUSCUAMPERFECTIO DE SUBJUNTIVO (porównaj w zakładce).
    Wynika z tego, że by zbudować tzw. trzeci warunek, należy poznać czas przeszły prosty trybu łączącego. 
    Uwaga: W zdaniach warunkowych trzeciego stopnia w miejscu czasu condicional compuesto może pojawić się również czas pluscuamperfecto se subjuntivo. 
 - zdaniach różnego rodzaju, tam gdzie zazwyczaj użylibyśmy czasu przeszłego trybu oznajmującego PLUSCUAMPERFECTO DE INDICATIVO, jeśli zdania te mają być nacechowane implicite przypuszczeniem lub prawdopodobieństwem, czyli: w celu wyrażenia prawdopodobnej lub przypuszczalnej akcji przeszłej UPRZEDNIEJ w obec innej akcji przeszłej (wyeksponowanej lub domyślnej). 

La policía no pudo hacer nada porque los ladrones ya se habrían fugado, cuando los funcionarios llegaron al lugar de los hechos.
(Policja nic nie mogła zrobić, bowiem złodzieje prawdopodobnie już zwiali, gdy funkcjonariusze dotarli na miejsce zdarzenia.)

[Zdanie wielokrotnie złożone, w których wyeksponowano akcję uprzednią i późniejszą].

Ay, cariño, que yo sepa, lloró tanto porque Roberto se habría fugado con su dinero dejándola sola sin duro.
(Ach, skarbie, o ile mi wiadomo, strasznie płakała, bo Robert uciekł z jej pieniędzmi, zostawiając ją samą bez grosza przy duszy.)

[Zdanie złożone, z wtrąceniem, w którym głównie wyeksponowana jest akcja uprzednia]. 

    Zwróćmy teraz uwagę na to, iż powyższe zdania można powiedzieć za pomocą czasu zaprzeszłego złożonego, dołączając do nich wyrażenia modalne: probablemente (prawdopodobnie), a lo mejor (być może), etc. 

La policía no pudo hacer nada porque los ladrones probablemente ya se habían fugado, cuando los funcionarios llegaron al lugar de los hechos. 
(Policja nic nie mogła zrobić, bowiem złodzieje prawdopodobnie już zwiali, gdy funkcjonariusze dotarli na miejsce zdarzenia.) 

Ay, cariño, que yo sepa, lloró tanto porque Roberto probablemente se había fugado con su dinero dejándola sola sin duro. 
(Ach, skarbie, o ile mi wiadomo, strasznie płakała, bo Robert prawdopodobnie uciekł z jej pieniędzmi, zostawiając ją samą bez grosza przy duszy.)

    5. Funkcja w mowie zależnej

   W MOWIE ZALEŻNEJ wprowadzonej czasem przeszłym prostym (zamkniętym) INDEFINIDO lub czasem przeszłym IMPERFECTO, omawiamy czas condicional compuesto wyraża akcję przyszłą uprzednią (dokonaną) wobec innej akcji przyszłej. Funkcja "przyszła" czasu warunkowo-przypuszczającego złożonego jest konsekwencją tzw. następstwa czasów (czyli konieczności zamiany lub "cofania" czasów gramatycznych w zdaniach podrzędnych, wtedy i niemal tylko wtedy gdy czasownik zdania nadrzędnego występuje w czasie INDEFINIDO lub ewentualnie IMPERFECTO. Zabieg taki występuje również w języku angielskim.
     Spójrzmy poniżej:

    Zdanie w mowie niezależnej (mąż do kolegi):
 
Cuando lleque la suegra, ya habré preparado el veneno, ¡y qué se la lleven los demonios a la bruja!
(Gdy przyjdzie teściowa, trucizna będzie już gotowa. I nie wiedźmę piekło pochłonie!)

[W zdaniu tym mąż, zwierzając się koledze, użył czasu przyszłego złożonego, który należało będzie zamienić na czas warunkowo-przypuszczający złożony, gdy zdenerwowana kolega będzie relacjonował groźby męża.]

    Zdanie w mowie zależnej (kolega do żony męża):

Dijo que cuando llegase la suegra, ya habría preparado el veneno y que a la bruja qué se la llevasen los demonios. 
(Powiedział, że kiedy teściowa przyjdzie, trucizna będzie już gotowa, i że babę ma pochłonąć piekło...)  

[W tym zdaniu kolega, donosząc żonie przyjaciela, wyraził potencjalną przyszłość za pomocą formy condicional compuesto, zgodnie z regułami następstwa czasów w mowie zależnej wprowadzonej czasem przeszłym zamkniętym.]

___________________________________________________________

   Oczywiście w mowie zależnej może chodzić również o akcję wyrażającą prawdopodobieństwo w przeszłości zamkniętej, uprzednią wobec innej zakończonej już akcji (podobnie jak w punkcie 4.). 
      Spójrzmy na przykład: 

       Zdanie w mowie niezależnej:

 Llora tanto porque Roberto se fugaría con su dinero.
 Tak bardzo płacze, bo Robert prawdopodobnie uciekł z jej pieniędzmi.)

       Zdanie w mowie zależnej:

Dijo que lloraba (ew. había llorado) tanto porque Roberto se habría fugado con su dinero.
(Powiedział, że tak bardzo płakała, bowiem Robert prawdopodobnie uciekł z jej pieniędzmi.) 
CONDICIONAL
COMPUESTO DE INDICATIVO
Spis treści

1. Budowa ogólnie.
2. Czasownik posiłkowy HABER
3. PARTICIPIO PASADO
4. Zastosowanie czasu
5. Funkcja w mowie zależnej
Indywidualne i grupowe kursy języka hiszpańskiego 
z programem autorskim:
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW