Budowa czasu
przeszłego bliskiego łączącego
1. Budowa ogólnie
    Czas pretérito perfecto de subjuntivo jest czasem przeszłym złożonym bliskim teraźniejszości i składającym się z dwóch komponentów. Pierwszy komponent to czasownik posiłkowy HABER (odpowiednik angielskiego HAVE) odmieniony w czasie teraźniejszym trybu subjuntivo, a drugi to tzw. PARTICIPIO PASADO, czyli imiesłów  przymiotnikowy bierny lub przeszły czasownika będącego nośnikiem sensu (właściwego czasownika). 
    Oto odmiana czasownika HABLAR w niniejszym czasie:
haya
hayas
haya
hayamos                +        hablado
hayáis
hayan

Między czasownikiem posiłkowym a formą participio pasado nie może znajdować się żaden wyraz:

La señora Purificación habrá [tutaj nic nie może się pojawić] maldecido 
al señor Sánchez.
Między czasownikiem posiłkowym a formą participio pasado nie może znajdować się żaden wyraz:

Cuando hayamos [tu nic nie może stać] finalizado el proyecto...
2. Czasownik posiłkowy HABER
Czasownik posiłkowy HABER jest odpowiednikiem angielskiego czasownika HAVE. Oba wywodzą się z tego samego łacińskiego słowa o znaczeniu „mieć”.
Podczas gdy angielskie HAVE zachowało owo znaczenie po dziś dzień, to hiszpańskie HABER zatraciło je w toku ewolucji języka i stanowi dziś głównie czasownik posiłkowy do tworzenia czasów złożonych. 
3. PARTICIPIO PASADO czyli imiesłów przymiotnikowy
  Jest bezosobową formą czasownika, której odpowiednikiem w języku polskim jest imiesłów przymiotnikowy bierny dokonany (zrobiony, powiedziany, napisany, etc.) lub niedokonany (robiony, mówiony, pisany). Jeśli jest regularny, przybiera końcówki wypisane w punkcie 1. 
   Służy on do tworzenia czasów złożonych (2) bądź wystepuje w zdaniu samodzielnie, pełniąc w nim funkcję przymiotnika (1). Spójrzmy na dwa poniższe zdania:

(1) Don Pedro estará convencido de que no padece ninguna enfermedad mental.
(Pan Piotr jest prawdopodobnie przekonany, że nie cierpi na żadną chorobę umysłową.)

(2) Doña Purificación habrá estado en el ambulatorio.
(Pani Purificación była prawdopodobnie w przychodni.)
4. Nieregularne PARTICIPIO PASADO
Imiesłów przymiotnikowy może mieć formę nieregularną, jak również może występować pod dwiema postaciami: w formie regularnej i nieregularnej.
Oto zestaw imiesłowów przymiotnikowych występujących prawie wyłącznie w formie nieregularnej:
Pełna lista nieregularnych imiesłowów przymiotnikowych znajduje się w NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU. Więcej o imiesłowie nieregularnym przeczytają Państwo TUTAJ
Zastosowanie czasu
przeszłego bliskiego łączącego

    5. Zastosowanie czasu przeszłego bliskiego łączącego

    Czas ten w praktyce desygnować może akcje przeszłe, dopiero co zakończone (a co za tym idzie - powiązane z teraźniejszością), oraz akcje przyszłe, uprzednie wobec innych akcji przyszłych. 
    Jest to zatem czas, który odpowiadał będzie takim czasom gramatycznym jak PRETERITO PERFECTO oraz FUTURO PERFECTO, używanym w wyżej wymienionych funkcjach. Nie można go jednak stosować zamiennie z tymi dwoma czasami trybu INDICATIVO.
  Różnica w wyborze pomiędzy jednym z przywołanych czasów INDICATIVO a interesującym nas czasem sprowadza się do tego, że ten ostatni stosujemy jedynie:

a) w zdaniach podrzędnych
b) po czasownikach zdania nadrzędnego, które wymagają użycia trybu subjuntivo w zdaniu podrzędnym (patrz: TUTAJ).

    Porównajmy:

Creo que habrá solucionado el problema antes de las doce.
(Sądzę, że rozwiąże ten problem do godziny dwunastej.) 

No creo que haya solucionado el problema antes de las doce.
(Nie sądzę, aby do dwunastej rozwiązał ten problem.)

Uwaga: Nie ma raczej możliwości zastosowania tego czasu w zdaniu pojedynczym, a już w ogóle - w zdaniu nadrzędnym.

    Czas ten:
 - wyrażania akcję przeszłą, bliską teraźniejszości, pełniąc tym samym rolę czasu PRETERITO PERFECTO, wtedy i tylko wtedy gdy czasownik zdania nadrzędnego wymaga użycia w zdaniu podrzędnym trybu łączącego (występuje TYLKO w zdaniu podrzędnym): 
 
   Me encanta que finalmente lo hayas conseguido.
(Cieszę się, że w końcu ci się to udało.)

Tengo miedo de que haya pasado algo malo.
(Boję się, że stało się coś złego.)

No me parece que tu marido hoy te lo haya hecho tan bien.
(Nie sądzę, żeby twój mąż dziś zrobił ci to tak dobrze.)
 - wyraża akcję przyszłą, uprzednią wobec innej akcji przyszłej (wyeksponowanej bądź nie), pełniąc tym samym rolę czasu FUTURO PERFECTO, wtedy i tylko wtedy gdy czasownik zdania nadrzędnego wystąpi w czasie przyszłym prostym (FUTURO IMPERFECTO) oraz będzie wymagał użycia w zdaniu podrzędnym trybu łączącego (występuje NIEMAL WYŁĄCZNIE w zdaniu podrzędnym):
 
Me alegrará mucho que, para entonces, ya lo hayas hecho.
(Ucieszy mnie bardzo, jeśli na ten czas uporasz się z tym wszystkim.)

No gustará que hasta las doce ya lo hayas renovado.
(Będzie mi miło, jak do dwunastej to odnowisz.)  

Me mataré como te haya visto con otro hombre.
(Zabiję się, jeśli zobaczę cię z innym facetem.)
[Ostatnie zdanie ma charakter emfazy. Wystarczyłoby w nim po prostu użyć czasu presente de subjuntivo po spójniku como.]

PRETÉRITO
PERFECTO 
DE SUBJUNTIVO
Spis treści

1. Budowa ogólnie
2. Czasownik posiłkowy HABER
3. PARTICIPIO PASADO
4. Nieregularne PARTICIPIO PASADO
5. Zastosowamie czasu przeszłego złożonego bliskiego trybu łączącego
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW